Artykuły

Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stresu™
Kurs z podstawy psychologii ruszył!

Kurs z podstawy psychologii ruszył!

W min­iony week­end, zgłębial­iśmy tajni­ki psy­chologii. Rozpoczęliśmy od pod­staw psy­chologii różnic indy­wid­u­al­nych. Oprócz zdoby­cia wiedzy, uczest­ni­cy mieli szan­sę posz­erzyć samoświado­mość na tem­at włas­nych cech i predys­pozy­cji, było to zatem bard­zo owoc­ne spotkanie pod…