Artykuły

Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stresu™
Zaproszenie na tegoroczny Festiwal Wolontariatu

Zaproszenie na tegoroczny Festiwal Wolontariatu

Wszys­tkim zain­tere­sowanym i zaan­gażowanym w wolon­tari­at pole­cam udzi­ał w tegorocznym Fes­ti­walu Wolon­tariatu. Fes­ti­w­al odbędzie się w dni­ach 21–23 czer­w­ca 2013 w Warsza­w­ie. Fes­ti­w­al jest wydarze­niem skierowanym do osób rozwi­ja­ją­cych zarówno wolon­tari­at jak i…

Trzy darmowe video szkolenia dla Ciebie

Trzy darmowe video szkolenia dla Ciebie

Mam dla Ciebie trzy dar­mowe video szkole­nia z cyk­lu: “Jak osią­gać cele i real­i­zować marzenia oraz budować życie jakiego prag­niesz — w opar­ciu o strate­gie poparte dowoda­mi naukowy­mi” Prowad­zone przez Pio­tra Łabuza, psy­cholo­gia, coacha i tren­era, wykładowcy…

Zapraszam na moje warsztaty w ramach festiwalu PROGRESSTERON

Zapraszam na moje warsztaty w ramach festiwalu PROGRESSTERON

Podróż Bohater­ki — jak skutecznie wprowadz­ić pożą­dane zmi­any w połowie życia” Wszys­tkie Panie zain­tere­sowane tem­atyką przeło­mu życia oraz sposoba­mi na skuteczne wprowadzanie zmi­an, zapraszam na swo­je warsz­taty, które odbędą się na najbliższym Fes­ti­walu PROGRESSTERON,…