Artykuły

Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stresu™
Eliminacja stresu może zaszkodzić!

Eliminacja stresu może zaszkodzić!

Pró­ba elim­i­nacji stre­su z życia związana jest z chę­cią zapewnie­niem sobie „cieplar­ni­anych warunk­ów życia” i pozosta­nia w swo­jej stre­fie kom­for­tu. Pomi­mo, że wyda­je się to bard­zo kuszące i bez­piecznie, tak naprawdę może stanow­ić duże zagroże­nie. Stres jest…

Stres wcale nie musi być szkodliwy!

Stres wcale nie musi być szkodliwy!

Jaka myśl lub sko­jarze­nie pojaw­ia się w Two­je głowie, gdy słyszysz słowo „stres”? Zapewne nie jest to nic przy­jem­nego. Nie ma się co dzi­wić, powszechne jest bowiem przed­staw­ian­ie stre­su jako naszego wro­ga. Niemal na każdym krok słyszymy od różnych…

Kolejne szkolenie z Coachingu Kryzysowego za nami

Kolejne szkolenie z Coachingu Kryzysowego za nami

  Inten­sy­wnie trzy dni z Coachingiem Kryzysowym za nami. Dzięku­ję Wszys­tkim uczest­nikom, za energię którą razem udało nam się stworzyć. Mam nadzieję, że ten czas również dla Was okazał się wartoś­ciowy. Następ­ne szkole­nie z Coachin­gu Kryzysowego już 28–30…