Artykuły

Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stresu™
Stres można pozytywnie wykorzystać!

Stres można pozytywnie wykorzystać!

Stres wcale nie musi być szkodli­wy i nie moż­na wye­lim­i­nować go ze swo­jego życia, może zatem warto pod­jąć próbę jego oswo­je­nia i pozy­ty­wnego wyko­rzys­ta­nia jego siły do lep­szego radze­nie sobie z trud­noś­ci­a­mi oraz efek­ty­wniejszego real­i­zowa­nia celów. Istotne…