Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
2 październikia - ogólnopolska Akcja "Współpraca Oparta na Empatii" | Elżbieta Kluska-Łabuz

2 październi­ka — data urodzin Gand­hiego — jest dniem, obchod­zonym na świecie jako Dzień bez Przemocy. 

W Polsce — 2 październi­ka 2012 roku — jest dniem EMPATII.

Gru­pa TROP oraz SWAT, orga­nizu­ją ogólnopol­ską akcję “Współpra­ca Opar­ta na Empatii” — wszys­t­kich zain­tere­sowanych zapraszam na ofic­jal­ną stronę pro­jek­tu http://www.akcja-empatia.pl/

W tym dniu w całej Polsce odbędą się 4‑godzinne warsz­taty poświę­cone tem­atyce współod­czuwa­nia, akty­wnego słucha­nia, bycia w kon­tak­cie, bycia ze sobą i uważnoś­ci dawanej drugiemu człowiekowi. 

Ja sama biorę akty­wny udzi­ał w tym wydarze­niu. Wraz z zaprzy­jaźnioną tren­erką Dorotą Szy­monik (www.dorotaszymonik.pl) będziemy prowadz­ić warsz­taty dla dwóch grup kobi­et. Jed­ną z nich są słuchacz­ki Uni­w­er­syte­tu Trze­ciego Wieku Col­legium Civ­i­tas a drugą wolon­tar­iusz­ki współt­worzące IV Kon­gres Kobi­et. Jestem podekscy­towana spotkaniem z tymi cud­owny­mi kobietami. 

Tym cza­sem, zapraszam wszys­t­kich do zapoz­na­nia się z Akcją Empa­tia i do szcz­erzenia empatii na co dzień w swoim życiu 🙂