PROGRESSTERON - Elżbieta Kluska-Łabuz" /> PROGRESSTERON - Elżbieta Kluska-Łabuz" />

stopniowe zmianyPodróż Bohater­ki — jak skutecznie wprowadz­ić pożą­dane zmi­any w połowie życia

Wszys­tkie Panie zain­tere­sowane tem­atyką przeło­mu życia oraz sposoba­mi na skuteczne wprowadzanie zmi­an, zapraszam na swo­je warsz­taty, które odbędą się na najbliższym Fes­ti­walu PROGRESSTERON, orga­ni­zowanym przez Dojrze­wal­nię Róż.

TERMIN: 6 kwiet­nia 2013r. (sob­o­ta) o godz. 13:30–16:30,

MIEJSCE: Warsza­wa, Porad­nia MOP, ul. Boryszews­ka 4

REZERWACJA MIEJSCA tutaj

OPIS WARSZTATÓW:

Zaję­cie dedykowane są kobi­etom, zain­tere­sowanym tem­atyką przeło­mu połowy życia — okre­sem roz­wo­jowym przy­pada­ją­cym na 35–45 rok życia. Cza­sem specy­ficznych przemi­an, mogą­cych prowadz­ić do doko­na­nia nowych, pożą­danych zmi­an w życiu. Momentem budzącego się prag­nienia by: robić, tworzyć, dzi­ałać i funkcjonować w inny sposób niż doty­chczas – z więk­szym poczu­ciem sen­su, celowoś­ci i głębi.

Celem warsz­tatów jest pomoc kobi­etom w poradze­niu sobie z przełomem, poprzez zrozu­mie­nie mech­a­niz­mu jego dzi­ała­nia oraz poz­nanie sposobów skutecznego dokony­wa­nia zmi­an w życiu.

W trak­cie zajęć, będziemy dysku­tować na tem­at szans i zagrożeń jakie niesie ze sobą przełom, poruszymy kwest­ie związane z zanied­bany­mi potrze­ba­mi i zapom­ni­any­mi prag­nieni­a­mi oraz tym jak o nie ponown­ie zad­bać. Każ­da z kobi­et zys­ka przestrzeń do wsłucha­nia się w siebie i zapy­ta­nia: Dokąd zmierzam? Co chcę osiągnąć? Jaki jest sens moich dzi­ałań? Czy miejsce w którym jestem obec­nie, jest tym czego dla siebie chcę? Co jest dla mnie ważne? Co dobrego mogę dla siebie samej zrobić?

Pro­gram szkole­nia opra­cow­any został w formie Podróży Bohater­ki (inspirac­ja, zacz­erp­nię­ta z książ­ki Joshepa Cam­bel­la „Bohater o tysiącu twarzy”), czyli prze­jś­ciu 5‑ciu etapów wprowadza­nia zmi­any w życiu. W trak­cie zajęć  uczest­nicz­ki stworzą mapę swo­jej podróży. Rozpoczy­na­jąc od określe­nia zmi­any jakiej prag­ną w życiu, po zaplanowanie pier­wszego kroku, oswo­je­nie lęku przez zmi­aną oraz zad­ban­ie o wspar­cie i motywację w jej doko­na­niu. Zaję­cia będą prowad­zone w sposób akty­wiz­u­ją­cy uczest­nicz­ki: dyskus­je, dzie­le­nie się doświad­cze­niem, pracę indy­wid­u­al­ną i grupową.