Współpraca

Zapraszam do współpracy!

Jeżeli Two­ja fir­ma, orga­ni­za­c­ja, sto­warzysze­nie, club, niefor­mal­na gru­pa do której należysz, chci­ała­by sko­rzys­tać z wiedzy na tem­at tego jak pra­cow­ać z osoba­mi w kryzysie (inter­wenc­ja kryzysowa, coach­ing kryzysowy) to zapraszam do kon­tak­tu. Z chę­cią poroz­maw­iam na tem­at Waszych potrzeb i dos­to­su­ję do nich warsz­tat, szkole­nie, prezen­tację, wys­tąpi­e­nie.

Business team celebrating success with high five

Masz pomysł na wspól­ny pro­jekt, wydarze­nie, spotkanie bądź kon­fer­encję na których wiedza doty­czą­ca kryzysów (psy­chologii kryzy­su), sposobu radzenia sobie z nimi czy potenc­jału roz­wo­jowego kryzy­su była­by przy­dat­na. A może masz zupełnie zaskaku­jącą i niety­pową propozy­cję na współdzi­ałanie — odezwij się koniecznie!

Zapraszam do kon­tak­tu, wyślij wiado­mość na: kontakt@elzbietakluska.pl