Kobieta przedsiębiorcza

 Jak donoszą dane statysty­czne, w Polsce w roku 2007, Kobi­ety prowadz­iły lub zarządza­ły co czwartą fir­mą z sek­to­ra małych i śred­nich przed­siębiorstw. Spośród 2,32 mln zare­je­strowanych dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czych (dokład­nie – 1 mln 63 tysiące),...