Przekonania budują Twój sukces

Aby osiągnąć sukces,  Ty sama musisz uwierzyć, że dasz radę to zro­bić, że potrafisz, że masz na to siłę i chęci. Jeśli zaczniesz budować wyłącznie wzmac­ni­a­jące Cię przeko­na­nia —  uda Ci się osiągnąć dosłown­ie wszys­tko, również to, co cała...

Droga do sukcesu według ‘Quest’

Osią­ganie sukce­su wyma­ga nieustan­nej pra­cy nad włas­nym rozwojem. Każ­da z Was, która dąży do osiąg­nię­cia swoich celów, do sukcesów, roz­wo­ju zawodowego i oso­bis­tego oraz równowa­gi w życiu, koniecznie powin­na zapoz­nać się z eta­pa­mi...

Czy można nie być sobą?

Poz­nać samego siebie…doświadczyć tego kim się jest… być prawdzi­wie sobą… Jakże częs­to o tym słyszymy i jakże częs­to jesteśmy do tego zachę­cani. No dobrze, chcę tego, chcę byś prawdzi­wie sobą… ale co to właś­ci­wie znaczy? Jak miałabym to zrobić? Prob­lem...