Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
kobieta | Elżbieta Kluska-Łabuz

Kobieta przedsiębiorcza

 Jak donoszą dane statysty­czne, w Polsce w roku 2007, Kobi­ety prowadz­iły lub zarządza­ły co czwartą fir­mą z sek­to­ra małych i śred­nich przed­siębiorstw. Spośród 2,32 mln zare­je­strowanych dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czych (dokład­nie – 1 mln 63 tysiące),...

Droga do sukcesu według ‘Quest’

Osią­ganie sukce­su wyma­ga nieustan­nej pra­cy nad włas­nym rozwojem. Każ­da z Was, która dąży do osiąg­nię­cia swoich celów, do sukcesów, roz­wo­ju zawodowego i oso­bis­tego oraz równowa­gi w życiu, koniecznie powin­na zapoz­nać się z eta­pa­mi...

Bądź pewna siebie w biznesie

Dzisi­aj w Cen­trum Łow­iczan­ka w Warsza­w­ie rozpoczęła się 3 dniowa, IV edy­c­ja Sukce­su na Start, orga­ni­zowana przez Akademię Kobi­ety Sukce­su oraz Insty­tut Przemiany. Pier­wszy dzień rozpoczął się kon­fer­encją: “Codzi­en­nie pew­na siebie w biznesie”....

Kobieta Ekstremalna

Zawsze jest dobry czas na doko­nanie zmi­an w swoim życiu i nigdy nie jest na to za późno. Życie jest po to, by z niego korzys­tać, by czer­pać garś­ci­a­mi z bogactw, które oferuje. Czy żyjesz pełnie? Czy żyjesz prawdziwie? Czy robisz w życiu to co chcesz? Każ­da z...