Właśnie zakończyliśmy trzyd­niowe szkole­nie Coach­ing Kryzysowy, 8 — 10 kwiecień 2016 rok. 

To jak zwyk­le był bar­do inten­sy­wny czas i jed­nocześnie ze wzglę­du na świet­ną energię uczest­ników, pełen humoru, wymi­any wiedzy, poz­nawa­nia siebie….

Gr3

 

Dzięku­je­my wszys­tkim uczest­nikom za udzi­ał!! Życzymy powodzenia w dal­szym rozwoju.

Ela&Piotr