Pomoc w kryzysie — podstawy interwencji kryzysowej

POMOC W KRYZYSIE
PODSTAWY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Szkole­nie “Pomoc w kryzysie — pod­stawy inter­wencji kryzysowej” przy­go­towane zostało z myślą o osobach, które w swo­jej pra­cy styka­ją się z ludź­mi przeży­wa­ją­cy­mi kryzysy emocjon­alne, i chcą wzbo­gacić swo­ją wiedzę i umiejęt­noś­ci o to, jak praw­idłowo reagować i skutecznie poma­gać osobom w kryzysie.

Głównym celem szkole­nia jest przekazanie pod­sta­wowej wiedzy z psy­chologii kryzy­su (czym jest kryzys, w jaki sposób prze­b­ie­ga, jak go rozpoz­nawać, jakie są typy kryzysów, jak praw­idłowo diag­no­zować sytu­ację i oce­ni­ać stan oso­by w kryzysie) oraz pod­sta­wowej wiedzy na tem­at pomo­cy osobom w kryzysie, czyli ele­men­tów inter­wencji kryzysowej (jak reagować, co mówić, jaki jest możli­wy zakres dzi­ałań, jak prze­b­ie­ga inter­wenc­ja itd).
Milchglas

Dla kogo:

 • dla pro­fesjon­al­istów (psy­chologów, coachów, psy­choter­apeutów, ped­a­gogów, pra­cown­ików soc­jal­nych itd.) pracu­ją­cych z osoba­mi,  które doświad­cza­ją kryzysów emocjonalnych
 • dla stu­den­tów i osób przy­go­towu­ją­cych się do zawodu związanego z pomocą drugiemu człowiekowi
 • dla osób które chcą posz­erzyć swo­ją wiedzę na tem­at psy­chologii kryzy­su oraz metod inter­wencji kryzysowej

Charak­ter zajęć:
Zaję­cia mają charak­ter szkole­nia inter­ne­towego na żywo (całod­niowe webi­na­ri­um). Po każdej częś­ci uczest­ni­cy mają okazję zadawać pyta­nia prowadzące­mu a na koniec przećwiczyć w prak­tyce nowo zdobytą wiedzę i umiejętności.

Pro­gram szkolenia:

Część I. Psy­cholo­gia kryzy­su — podstawy
Celem pier­wszej częś­ci szkole­nia jest zdoby­cie przez uczest­ników pod­sta­wowej wiedzy na tem­at psy­chologii kryzy­su oraz umiejęt­noś­ci rozpoz­nawa­nia osób w kryzysie.

 • Czym jest kryzys i jak go rozpoz­nać u klienta?
 • Dynami­ka kryzy­su i etapy roz­wo­ju kryzysu
 • Umiejęt­ność dos­tosowa­nia inter­wencji do eta­pu kryzy­su na jakim zna­j­du­je się klient
 • Czyn­ni­ki indy­wid­u­alne (osobowoś­ciowe) wpły­wa­jące na doświad­cze­nie kryzy­su – umiejęt­ność rozpoz­na­nia i dobór metod pracy

Część II. Inter­wenc­ja kryzysowa — podstawy
Celem drugiej częś­ci szkole­nia jest zdoby­cie przez uczest­ników pod­sta­wowej wiedzy na tem­at prze­biegu inter­wencji kryzysowej oraz umiejęt­noś­ci wyko­rzysty­wa­nia ele­men­tów inter­wencji do pomo­cy i wspar­cia osobom w kryzysie.

 • Kluc­zowe zasady inter­wencji kryzysowej
 • Struk­tu­ra sesji inter­wencji kryzysowej – 6 etapowy mod­el pracy
 • Pier­wsze spotkanie z osobą w kryzysie – czego należy się dowiedzieć
 • Kluc­zowe umiejęt­noś­ci niezbędne do skutecznej pra­cy w inter­wencji kryzysowej

Cześć III. Ćwiczenia prak­ty­czne – case study

Ter­min szkolenia:
31 maj (niedziela), godz. 10.00 — 16.00

Wysokość inwest­y­cji:
Kosz szkole­nia wynosi 370 zł

Gwaranc­ja satysfakcji:
Jeżeli w trak­cie szkole­nia uznasz, że nie speł­nia ono Twoich oczeki­wań, poin­for­muj mnie a otrzy­masz zwrot całej wpła­conej sumy.

Ważne!! ponieważ jest to szkole­nie jednod­niowe, dające jedynie pod­stawy inter­wencji kryzysowej, udzi­ał w nim nie upraw­nia do nazy­wa­nia się inter­wen­tem kryzysowym a jedynie zaświad­cza o zdoby­ciu pod­sta­wowej wiedzy i umiejęt­noś­ci z inter­wencji kryzysowej.

Aby dokonać rezerwacji miejsca kliknij tutaj

 

Orga­ni­za­torem szkole­nia jest: 

Elż­bi­eta Klus­ka — NewIn­sight
00–140 Warsza­wa, Al. Sol­i­darnoś­ci 115 lok. 2
NIP: 6811991246 — REGON: 361473339