Zarządzanie osobistą zmianą

ZARZĄDZENIE OSOBISTĄ ZMIANĄ

 

osobista zmiana

Pro­gram szkole­niowy „Zarządzanie oso­bistą zmi­aną”, dedykowany jest osobom, które prag­ną „czegoś więcej” od życia i są gotowe na doko­nanie istot­nych zmi­an.

Bada­nia w obszarze psy­chologii wskazu­ją, że poziom szczęś­cia nie jest związany z poziomem zarobków czy nawet stanem zdrowia. W dłuższej per­spek­ty­wie cza­su, szczęś­cia nie dają wygrane w totolot­ka. Podob­nie jak inne nagłe wydarzenia trau­maty­czne nie zmienią naszego życia w pas­mo niepowodzeń

  • - Co więc robić by wieść życie spełnione?
  • - Czy nasze zad­owole­nie zde­ter­mi­nowane jest przez geny i biologię?

Okazu­je się, że główny­mi czyn­nika­mi decy­du­ją­cy­mi o stop­niu zad­owole­nia, są:  poziom kon­troli nad włas­nym życiem oraz zgod­ność wartoś­ci, celów i dzi­ałań. Pon­ad to, bada­nia wskazu­ją, że bycia szczęśli­wym moż­na się nauczyć. Trze­ba tylko wiedzieć jak…