BMY - Elżbieta Kluska-Łabuz" /> BMY - Elżbieta Kluska-Łabuz" />

Szkolenia BMY

Szkolenie — Model Biznesowy Ty

 Zapraszam na ofic­jal­ną stronę www.bmypolska.pl

BMY jest skrótem nazwy kon­cepcji Mod­elu Biz­ne­sowego TYBusi­ness Mod­el YOU®.

pobrane

fot. www.busienssmodelyou.com

Jest to meto­da, która opiera się na kon­cepcji stwor­zonej przez Alexan­dera Oster­waldera i Yves Pigneu­ra i opisanej w książce Bussines Mod­el Gen­er­a­tion®. Następ­nie została rozwinię­ta i udoskon­alona przez Tima Clar­ka auto­ra Busi­ness Mod­el YOU® oraz pon­ad 300 prak­tyków (dorad­ców, coachów, kon­sul­tan­tów i ludzi biz­ne­su) z 42 kra­jów świa­ta zapros­zonych do jej współt­worzenia.  

Odkryli oni dziewięć kluc­zowych ele­men­tów, które są pod­stawą dobrze pros­pe­ru­jącej dzi­ałal­noś­ci, przetestowali je na sobie i stworzyli prak­ty­czne, narzędzie — szablon Oso­bis­tego Mod­elu Biz­ne­sowego — które Ty również możesz poz­nać i zacząć stosować.

zdjęcie11 zdjęcie(2)1

   fot. Elż­bi­eta Klus­ka wypeł­ni­a­ją­ca szablon swo­jego Oso­bis­tego Mod­elu Biz­ne­sowego

Biznes Mod­el Ty, to nowy sposób myśle­nia na tem­at rozwi­ja­nia i ksz­tał­towa­nia włas­nej kari­ery zawodowej. Wiedza na tem­at sposobu tworzenia Oso­bis­tego Mod­elu Biz­ne­sowego da Ci wyraźną przewagę nad inny­mi, gdyż niewiele osób myśli o swo­jej kari­erze w kat­e­go­ri­ach mod­elu biz­ne­sowego, a jeszcze mniej decy­du­je się go stworzyć, opisać i wdrożyć w życie. Tym masz taką szan­sę — wyko­rzys­taj ją!!!

Zapraszam Cię na szkolenie

BMY_PST

BMY_5 BMY_4
BMY_2 BMY_3

Dowiedz się więcej na www.bmypolska.pl