Kurs z podstawy psychologii ruszył!

Kurs z podstawy psychologii ruszył!

W min­iony week­end, zgłębial­iśmy tajni­ki psy­chologii. Rozpoczęliśmy od pod­staw psy­chologii różnic indy­wid­u­al­nych. Oprócz zdoby­cia wiedzy, uczest­ni­cy mieli szan­sę posz­erzyć samoświado­mość na tem­at włas­nych cech i predys­pozy­cji, było to zatem bard­zo...
Wielka Letnia Wyprzedaż

Wielka Letnia Wyprzedaż

Wraz z Piotrem postanow­iliśmy przeprowadz­ić najwięk­szą pro­mocję w doty­chcza­sowej his­torii mar­ki coach­ing kryzysowy. Rozpocznie się ona 8 sierp­nia 2016 (poniedzi­ałek) o godzinie 8.00 i będzie trwać tylko do 12 sierp­nia 2016 (piątek), do godziny 8.00....
Nowy bezpłatny webinar

Nowy bezpłatny webinar

Czy pracu­jesz z osoba­mi, które mogą być narażone na wypale­nie zawodowe i życiowe? A może czu­jesz, że sam/a go doświad­cza­sz? Jeżeli Two­ja odpowiedz na jed­no z tych pytań jest twierdzą­ca to zapraszam Cię na najbliższe szkole­nie inter­ne­towe pt: “Jak pomóc...
Kolejne szkolenie Coaching Kryzysowy za nami

Kolejne szkolenie Coaching Kryzysowy za nami

Fan­tasty­czni ludzie, cud­ow­na atmos­fera, owoc­nie spęd­zony czas, kole­j­na gru­pa zakończyła szkole­nie z Coachin­gu Kryzysowego. Bard­zo dzięku­je­my Wam za udzi­ał 🙂  Najbliższe szkole­nie z Coachin­gu Kryzysowego, 24–26 czer­w­ca, są jeszcze wolne...
Bezpłatne szkolenie internetowe

Bezpłatne szkolenie internetowe

Jeżeli nie miałeś jeszcze szan­sy brać udzi­ał w moim szkole­niu inter­ne­towym „Jak pra­cow­ać z kryzy­sem i stre­sem — pod­stawy coachin­gu kryzysowego” to zapraszam na spotkanie już dzisi­aj (21.04.2016) o godzinie 20.30. Link do poko­ju...
Strona 1 z 912345...Ostatnia »