ck_2

Za nami kole­jne 3 dni inten­sy­wnego szkole­nia z Coachin­gu Kryzysowego.
Bard­zo dzięku­ję Wszys­tkim uczest­nikom za zaan­gażowanie, akty­wność, dobrą atmos­ferę — z tak cud­owną grupą, pra­ca to sama przy­jem­ność — życzę Wam dal­szego zgłębia­nia wiedzy z taką pasją jaką zaprezen­towal­iś­cie na szkoleniu!

Powodzenia

Ela Klus­ka