Psychoedukacja — seminaria

PSYCHOEDUKACJASEMINARIA

 

rozwoj_osobisty.

otwarte seminarium:

WOKÓŁ POŁOWY ŻYCIA

przełom — zmiana — rozwój

.

.

Opis seminarium

Sem­i­nar­i­um „Wokół połowy życia: przełom – zmi­ana – rozwój”, to cykl 5 spotkań w formie inter­ak­ty­wnego wkładu połąc­zonego z dyskusją i warsz­tata­mi nad roz­wo­jem włas­nym. Cykl tworzy spójną całość. Każde spotkanie doty­ka innego aspek­tu wiedzy z zakre­su psy­chologii człowieka dorosłego, która jest przekładana na prak­ty­czne wyko­rzys­tanie w codzi­en­nym życiu. Jest to sem­i­nar­i­um otwarte — zatem zaprasza­my zarówno kobi­ety jak i mężczyzn.

Cel seminarium

Głównym celem sem­i­nar­i­um jest psy­choe­dukac­ja oraz pobudze­nie kobi­et i mężczyzn do reflek­sji nad tym jak wyko­rzys­tu­ją włas­ny czas dorosłoś­ci, zmo­ty­wowaniem ich do wyko­rzysty­wa­nia pojaw­ia­ją­cych się szans, dokony­wa­nia pożą­danych zmi­an i ksz­tał­towa­nia życia według włas­nego, autorskiego sce­nar­iusza.

Dodatkowym celem jest wspar­cie uczest­ników w poradze­niu sobie z przełomem połowy życia poprzez zdoby­cie wiedzy na tem­at tego zjawiska oraz pokazanie mech­a­nizmów jego dzi­ała­nia. 

Dla kogo? 

Na sem­i­nar­i­um zaprasza­my oso­by, które:

 • Intere­su­ją się psy­chologią i chcą zyskać nową, rzetel­ną wiedzę lub posz­erzyć posi­adaną
 • Chcą się rozwi­jać, inspirować i pobudzać intelek­tu­al­nie 
 • Dostrze­ga­ją u siebie jakieś symp­to­my przeło­mu, zmi­any, kryzy­su i chcą zdobyć wiedzę na ten tem­at 
 • Chcą lep­iej poz­nać siebie, poprzez zrozu­mie­nie specy­fi­ki okre­su w jakim się zna­j­du­ją
 • Chcą podysku­tować na ciekawe tem­aty i podzielić się włas­ny­mi spostrzeże­ni­a­mi

Korzyści z udziału

Uczest­nicząc w sem­i­nar­i­um, słuchacze zyska­ją:

 • Rzetel­ną wiedzę psy­cho­log­iczną, popartą najnowszy­mi wyni­ki badań naukowych
 • Inspirację do doko­na­nia pożą­danych zmi­any
 • Pobudze­nie do reflek­sji i zas­tanowienia się nad niek­tóry­mi kwes­t­i­a­mi w swoim życiu dorosłym
 • Rozwój i posz­erze­nie hory­zon­tów
 • Poz­na­ją ciekawe oso­by o podob­nych zain­tere­sowa­ni­ach, chcące się rozwi­jać

Charakter zajęć

Zaję­cia będą miały charak­ter inter­ak­ty­wnego sem­i­nar­i­um połąc­zonego dyskus­ja­mi oraz warsz­tata­mi roz­wo­ju oso­bis­tego.
Prze­bieg spotkań będzie wyglą­dała następu­ją­co:

 • Mini wykład — wprowadza­ją­cy w tem­atykę i omaw­ia­ją­cy określone zagad­nienia
 • Pyta­nia z sali oraz dyskus­ja moderowana
 • Roz­mowa o wartoś­ci prak­ty­cznej zdobytej wiedzy – czyli jaka ją wyko­rzys­tać w życiu codzi­en­nym
 • Ćwiczenia prak­ty­czne (przed­staw­ie­nie pomoc­nego narzędzia) lub zadanie roz­wo­jowe do zro­bi­enia indy­wid­u­al­nie w domu — doty­czące omaw­ianej na sem­i­nar­i­um tem­aty­ki

Pobierz pdf. — Program_Seminarium