Praca indywiudalna

PRACA INDYWIDUALNA
COACHING DLA KOBIET 30+

 

polowa_zycia

Spotka­nia indy­wid­u­alne, opier­a­ją się na roz­mowie z ele­men­ta­mi coachin­gu, doradzt­wa oraz ćwiczeni­a­mi i zada­ni­a­mi prak­ty­czny­mi. To czas w 100% poświę­cony Tobie.

Jest to naje­fek­ty­wniejszy i dają­cy najwięcej wyników pro­ces prowadzą­cy do zmi­any gdyż sku­pi­amy się wyłącznie na Twoich potrze­bach i Twoim celu!

Pracu­ję z kobi­eta­mi wchodzą­cy­mi w okres przeło­mu połowy życia (30+), które czu­ją, że ich życie w pewnych sfer­ach (oso­bis­tej, zawodowej, fizy­cznej, rodzin­nej, finan­sowej itd) nie wyglą­da tak, jak­by chci­ały.

Pomagam im w określe­niu pożą­danych zmi­an oraz w skutecznym wprowadze­niu ich w życie.

Jeśli czu­jesz, że nad­szedł dla Ciebie czas przeło­mu i chcesz dokon­ać zmi­an w jed­nej z poniższych sfer życia, to zapraszam Cię do pra­cy indy­wid­u­al­nej lub spotkań w ramach “Grupy roz­wo­jowej — Podróż przez 6 sfer”.

Mogę Ci pomóc w:

  • Zmi­an­ie relacji z samą sobą — naw­iąza­niu relacji z sobą i swoi­mi emoc­ja­mi, uwrażli­wie­niu się na swo­je potrze­by i zad­ba­n­iu o siebie.
  • Zmi­an­ie w relac­jach z inny­mi — naw­iązanie nowych relacji, znalezie­nie partnera/partnerki, założe­nie rodziny, porząd­kowanie relacji z bliski­mi.
  • Zmi­an­ie ścież­ki zawodowej — znalezie­nie swo­jego powoła­nia, rozpoczę­cie zupełnie nowej kari­ery lub doko­nanie zmi­an w obec­nej.
  • Zmi­an­ie w wyglądzie i poziomie energii — zmi­any w odży­wia­n­iu i dba­n­iu o swo­je ciało,  nau­ka zarządza­nia energią, zmi­any w wyglądzie zewnętrznym i pra­ca nad pol­u­bi­e­niem siebie.
  • Zmi­an­ie w postrze­ga­niu samej siebie — zyskanie pewnoś­ci siebie, wiary we własne możli­woś­ci, naby­cie umiejęt­noś­ci bycia aser­ty­wną i “wal­czenia” o swo­je.
  • Odnalezie­nie dla siebie nowego celu i nada­niu swo­je­mu życiu sen­su.

Jaką metodą pracuję – jak przebiega proces?

Opra­cow­ałam prosty, prak­ty­czny i efek­ty­wny pro­gram — Podróż Bohater­ki — czyli 7 etapów wprowadza­nia zmi­any. Inspiracją do opra­cow­a­nia go stała się książ­ka Joshepa Cam­bel­la „Bohater o tysiącu twarzy”.

Każdą z kobi­et trak­tu­ję jako bohaterkę odby­wa­jącą podróż przez swo­je życie. W trak­cie tej podróży, przy­chodzi moment budzącego się prag­nienia zmi­any (cza­sa­mi impuls jest wewnętrzny a cza­sa­mi zewnętrzny) i wtedy zaczy­na się przy­go­da, którą moż­na scharak­tery­zować w następu­ją­cych eta­pach:

1. Usłysze­nie wyzwa­nia

2. Przyję­cie wyzwa­nia

3. Rozważanie możli­woś­ci

4. Znalezie­nie prze­wod­ni­ka

5. Przekrocze­nie progu

6. Staw­ian­ie czoła wyzwan­iom i przekuwanie trud­noś­ci w zasób

7. Wypełnie­nie zada­nia

 

Pier­wsze spotkanie kon­sul­ta­cyjne, jest zawsze za dar­mo. Jest to szansa dla nas na poz­nanie się i doświad­cze­nie, czy wspól­na pra­ca będzie nam odpowiadać.