Warsztaty “Podróż Bohaterki”

PODRÓŻ BOHATERKI
JAK SKUTECZNIE WPROWADZIĆ POŻĄDANE ZMIANY W POŁOWIE ŻYCIA

 “…bo każ­da zmi­ana jest możli­wa do wprowadzenia i nigdy nie jest za późno by rozpocząć swo­ją podróż”

 

na rowerze

Zaję­cie dedykowane są kobi­etom, zain­tere­sowanym tem­atyką przeło­mu połowy życia — okre­sem roz­wo­jowym przy­pada­ją­cym na śred­nią dorosłość.

Cza­sem specy­ficznych przemi­an, mogą­cych prowadz­ić do doko­na­nia nowych, pożą­danych zmi­an w życiu. Momentem budzącego się prag­nienia by: robić, tworzyć, dzi­ałać i funkcjonować w inny sposób niż doty­chczas – z więk­szym poczu­ciem sen­su, celowoś­ci i głębi.

Celem warsz­tatów jest pomoc kobi­etom w poradze­niu sobie z przełomem, poprzez zrozu­mie­nie mech­a­niz­mu jego dzi­ała­nia oraz poz­nanie sposobów skutecznego dokony­wa­nia zmi­an w życiu.

W trak­cie zajęć, będziemy dysku­tować na tem­at szans i zagrożeń jakie niesie ze sobą przełom, poruszymy kwest­ie związane z zanied­bany­mi potrze­ba­mi i zapom­ni­any­mi prag­nieni­a­mi oraz tym jak o nie ponown­ie zad­bać.

Każ­da z kobi­et zys­ka przestrzeń do wsłucha­nia się w siebie i zapy­ta­nia:

 • Dokąd zmierzam?
 • Co chcę osiągnąć?
 • Jaki jest sens moich dzi­ałań?
 • Czy “miejsce” w którym jestem obec­nie, jest tym czego dla siebie chcę?
 • Co jest dla mnie ważne?
 • Co dobrego mogę dla siebie samej zro­bić?

Pro­gram szkole­nia opra­cow­any został w formie Podróży Bohater­ki (inspirac­ja, zacz­erp­nię­ta z książ­ki Joshepa Cam­bel­la „Bohater o tysiącu twarzy”), czyli prze­jś­ciu 5-ciu etapów wprowadza­nia zmi­any w życiu. W trak­cie zajęć  uczest­nicz­ki stworzą mapę swo­jej podróży. Rozpoczy­na­jąc od określe­nia zmi­any jakiej prag­ną w życiu, po zaplanowanie pier­wszego kroku, oswo­je­nie lęku przez zmi­aną oraz zad­ban­ie o wspar­cie i motywację w jej doko­na­niu.

Program szkolenia — 5 etapów podróży bohaterki:

1. Usłysze­nie i przyję­cie wyzwa­nia

 • Szanse i zagroże­nia jakie niesie ze sobą przełom połowy życia
 • Co to znaczy usłyszeć wyzwanie? – o umiejęt­noś­ci słucha­nia samej siebie
 • Z czym wiąże się przyję­cie wyzwa­nia i pod­ję­cie się zmi­any

2. Znalezie­nie prze­wod­ni­ka

 • Rola wspar­cia innych osób w trak­cie wprowadza­nia zmi­any
 • Sposo­by na odnalezie­nie prze­wod­ni­ka w samej sobie

3. Przekrocze­nie progu

 • Kon­frontac­ja z lękiem przed zmi­aną
 • Określe­nie pier­wszego, konkret­nego kroku do wyko­na­nia

4. Staw­ian­ie czoła wyzwan­iom i przekuwanie trud­noś­ci w zasób

 •  Sposo­by radzenia sobie z prze­ci­wnoś­ci­a­mi w trak­cie wprowadza­nia zmi­an
 •  Jak utrzy­mać w sobie motywację i siłę, by utrzy­mać zmi­anę

5. Wypełnie­nie zada­nia

 • Korzyś­ci z wprowad­zonych zmi­an i dal­sze kro­ki

Forma zajęć

Zaję­cia są prowad­zone w sposób akty­wiz­u­ją­cy uczest­nicz­ki: dyskus­je, dzie­le­nie się doświad­cze­niem, pracę indy­wid­u­al­ną i grupową.

Czas trwa­nia warsz­tatów: 6 godzin

Wielkość grupy: do 12 osób

 

Myśl przyświecająca temu warsztatowi:

PODRÓŻ”

Pewnego dnia zrozu­mi­ałeś w końcu,

co powinieneś zro­bić, i zaczęło się,

choć głosy dokoła

wykrzyki­wały

swo­je złe rady,

choć cały dom

zaczął drżeć

i poczułeś stary ciężar u nogi.

Napraw moje życie!”

krzy­czał każdy głos.

Ale ty się nie zatrzymy­wałeś.

Wiedzi­ałeś, co masz zro­bić,

cho­ci­aż wia­tr przewier­cał cię na wylot

zim­ny­mi pal­ca­mi,

a głosy zawodz­iły jak płacz­ki.

Zro­biło się późno, noc mrocz­na,

dro­ga peł­na kamieni i poła­manych gałęzi.

Ale za każdym krok­iem,

gdy głosy milkły w odd­ali,

coraz więcej gwiazd

zapalało się na niebie,

i pojaw­ił się nowy głos,

który po chwili rozpoz­nałeś jako swój.

On dotrzymy­wał ci towarzyst­wa,

gdy wędrowałeś coraz głę­biej w świat,

zde­cy­dowany zro­bić

jed­ną rzecz, jaką zdołasz,

ocal­ić jedyne życie, jakie możesz ocal­ić.

Mary Oliv­er

(tłum. Dar­iusz Paluch i Doro­ta Kożusznik)