Grupa rozwojowa 30+

GRUPA ROZWOJOWA 30+
TWOJA PODRÓŻ PRZEZ 6 SFER

 

iStock_000016885830Small

Życie każdego człowieka jest jak podróż… wędru­je­my przez życie, wybrany­mi przez Siebie ścieżka­mi – cza­sa­mi świadomie a cza­sa­mi zupełnie przy­pad­kowo.

Jed­nak w trak­cie każdej wyprawy, prędzej czy później, przy­chodzi taki moment w którym usłyszymy swo­je „wyzwanie”. Nie da się go nie usłyszeć. Moż­na go nie pod­jąć — jed­nak nie da się prze­jść obok niego obo­jęt­nie…

Objaw­ia się ono wewnętrznym odczu­ciem, że nad­szedł czas na zmi­anę, że pora obrać inną, bardziej właś­ci­wą ścieżkę. To, takie budzące się prag­nie­nie robi­enia, tworzenia, dzi­ała­nia i życia w inny sposób niż doty­chczas – z więk­szym poczu­ciem sen­su, celowoś­ci i głębi.

Pojaw­ia się jed­nak pew­na trud­ność. Nie moż­na pod­jąć tego wyzwa­nia, gdy nie zna się odpowiedzi na pyta­nia: Dokąd zmierzam? Co chcę osiągnąć? Jaki sens chcę nadać swo­je­mu życiu? Co jest dla mnie ważne? Jakie jest mój cel?

 • Na ile Ty sama czu­jesz, że nad­szedł dla Ciebie taki moment w życiu, w którym prag­niesz zmi­any?
 • Chcesz czegoś więcej od życia…?
 • Chcesz odkryć swo­jej wewnętrzne prag­nienia i dąże­nia oraz znaleźć dla siebie nowe cele – jed­nak nie wiesz jak to zro­bić?

Zapraszam Cię do pod­ję­cia „wyzwa­nia” i prze­jś­cia swo­jej włas­nej PODRÓŻY PRZEZ 6 SFER ŻYCIA.

Dla kogo jest grupa rozwojowa — 6 sfer?

 • Dla kobi­et, które wchodzą w okres przeło­mu połowy życia (wiek 30+) i nie są zad­owolone z tego jak wyglą­da ich funkcjonowanie w niek­tórych sfer­ach życia i są gotowe by dokon­ać istot­nych zmi­an.
 • Dla tych, które chcą „przyjrzeć się” temu, jaką ścieżką kroczą obec­nie i gdzie to je może doprowadz­ić.
 • Dla chcą­cych odnaleźć odpowiedź na pytanie — Czego ja tak naprawdę chcę od swo­jego życia i jak mogę tego dokon­ać?
 • Dla kobi­et, które chcą odkryć własne cele i dąże­nia życiowe oraz wyz­naczyć dla siebie nową ścieżkę w wybranych sfer­ach życia.

Na czym polega udział w grupie rozwojowej — 6 sfer?

Pro­gram 6 sfer, to cykl 6-sciu spotkań, każde poświę­cone jest innej sferze życia. Gru­pa kobi­et wchodzą­cych w okres przeło­mu połowy życia (30+) spo­ty­ka się reg­u­larnie, co dwa tygod­nie na takie 6 godzinne spotkanie, by zdobyć wiedzę i kom­pe­tenc­je, poroz­maw­iać, posłuchać i przyjrzeć się swo­je­mu funkcjonowa­niu w każdej ze sfer.

Spotka­nia mają for­mę warsz­ta­tową z sil­nym naciskiem na akty­wność grupy — dyskus­je, dzie­le­nie się swoi­mi doświad­czeni­a­mi, prze­myśle­ni­a­mi, wiedzą — oraz ćwiczenia indy­wid­u­alne i grupowe.

W atmos­ferze wza­jem­nego zau­fa­nia, bliskoś­ci i bez­pieczeńst­wa będziemy uczyć się od siebie, naby­wać nowe kom­pe­tenc­je i dokony­wać zmi­an.

Jakie będziesz miała korzyści z udziału?

Będąc uczest­niczką grupy roz­wo­jowej — 6 sfer:

 • Rozwiniesz 6 kluc­zowych sfer swo­jego życia a w niek­tórych dokonasz istot­nych zmi­an.
 • Zdobędziesz rzetel­ną wiedzę psy­cho­log­iczną na tem­at opty­mal­nego funkcjonowa­nia w każdej z tych sfer.
 • Dowiesz się jakich zmi­an warto było­by dokon­ać w swoim funkcjonowa­niu aby pod­nieść jakość swo­jego życia oso­bis­tego i zawodowego.
 • Poz­nasz i nauczysz się wielu skutecznych narzędzi oraz metod ułatwia­ją­cych i przyśpiesza­ją­cych doko­nanie pożą­danych przez Ciebie zmi­an.
 • Pogłębisz swo­ją samoświado­mość, zyskasz więk­szą kon­trolę i pewność siebie.
 • Poz­nasz ciekawe kobi­ety i będziesz mogła uczyć się na bazie ich doświad­czenia.
 • Zyskasz czas i przestrzeń na to by wsłuchać się w siebie, przyjrzeć swo­je­mu funkcjonowa­niu w poszczegól­nych sfer­ach i zadać sobie wiele roz­wo­jowych pytań.

Rozk­wit” jakiego możesz doświad­czyć dzię­ki har­moni­jne­mu roz­wo­jowi, istot­nie wpłynie na jakość Two­jego życia. A wraz ze zmi­aną Ciebie, zmieni się również Two­je otocznie, ludzie, oraz jakość sytu­acji i doświad­czeń jakie będą Cię spo­tykać.

Program grupy rozwojowej 6 sfer:

Każde spotkanie poświę­cone jest jed­nej sferze życia:

Sfera 1. JA I MOJE EMOCJE

Na pier­wszym spotka­niu skupimy się na sobie i włas­nych emoc­jach. Poroz­maw­iamy o umiejęt­noś­ci słucha­nia i dba­nia o samą siebie. W trak­cie, będziesz miała szan­sę zadać sobie pyta­nia: Czy wiem czego dla siebie chcę? Czy umiem dbać o swo­je potrze­by? Czy jestem wrażli­wa na własne emoc­je? Czy żyję swoim życiem?

Sfera 2. JA I MOJE RELACJE Z LUDŹMI

Na tym spotka­niu, przyjrzymy się bliżej temu jak ksz­tał­tu­jesz swo­je relac­je z ludź­mi: bliski­mi, rodz­iną, dzieć­mi, partnerem/partnerką, przy­jaciół­mi i współpra­cown­ika­mi. Zobaczymy czego braku­je Ci w tych relac­jach, co chci­ałabyś zmienić i  jak chci­ałabyś się czuć z inny­mi. 

Sfera 3. JA I MOJA PRACA (SAMOREALIZACJA)

Ten warsz­tat poświę­cony będzie Two­jej samo­re­al­iza­cji. Poroz­maw­iamy o tym, co robisz i czy przynosi Ci to satys­fakcję. Czy wykony­wana przez Ciebie pra­ca daje Ci szanse roz­wo­ju oraz jakie są Two­je pas­je. Będzie to czas na to, by zas­tanow­ić się czy “miejsce” w którym jesteś — jest tym czego dla siebie chcesz, będziemy się wza­jem­nie inspirować i dzielić doświad­cze­niem.

Sfera 4. JA I MOJE CIAŁO

Czwarte spotkanie poświę­cone będzie two­jej energii, ciału, wyglą­dowi… temu czy dbasz o siebie, jak wyglą­dasz i jak się z tym czu­jesz. W jaki sposób się odży­wiasz, czy dbasz o sen, relaks, wypoczynek i sport? Czy wiesz w jaki sposób odnaw­iać swo­ją energię? Zas­tanow­imy się jak możesz wprowadz­ić zdrowe nawy­ki do codzi­en­nego funkcjonowa­nia aby znaczą­co pod­nieść poziom codzi­en­nej energii, zyskać wital­ność i zdrowy wygląd.

Sfera 5. JA I MOJA WIARA W SIEBIE (PEWNOŚĆ SIEBIE)

Jeśli chcesz mieć pewność siebie, być szczęśli­wa, osią­gać sukcesy i mieć poczu­cie spełnionego życia, to musisz zbu­dować w sobie wspier­a­ją­cy sys­tem przekon­ań na tem­at samej siebie. To właśnie on nada­je ksz­tałt Two­jej rzeczy­wis­toś­ci — jesteś tam gdzie jesteś i tym kim jesteś, ze wzglę­du na sposób w jaki myślisz o Sobie i otacza­ją­cym Cię świecie. Sys­tem przekon­ań, jaki posi­adasz ma ogrom­ną moc – zarówno niszczenia jak i tworzenia.

Ile razy słysza­łaś „głos w swo­jej głowie”, mówią­cy: to się nie uda; jestem do niczego; to bez sen­su; nie dam rady… W trak­cie spotka­nia, będziemy pra­cow­ać nad sposoba­mi zmi­any Two­jego sposobu myśle­nia na tem­at samej siebie, tak by był dla Ciebie wspier­a­ją­cy i doda­ją­cy siły.

Sfera 6. JA I MÓJ AUTORSKI SCENARIUSZ ŻYCIA

Szóste spotkanie, będzie to rodzaj warsz­tatów pod­sumowu­ją­cych w trak­cie których będziesz pra­cow­ała nad włas­nym planem tego, co chcesz zro­bić i zmienić w swoim życiu i funkcjonowa­niu — tak, by zacząć pisać włas­ny, autors­ki sce­nar­iusz życia.

Rozwój i doskonale­nie tej sfery poz­woli Ci na jasne określanie swoich prawdzi­wych celów i tworze­nie planu dzi­ałań dzię­ki czemu będziesz real­i­zować to, czego prag­niesz.

Forma realizacji:

 • Real­iza­c­ja całego pro­gra­mu trwa 3 miesiące. Spotka­nia odby­wa­ją się co dwa tygod­nie w sobo­ty, trwa­ją ok. 6 godzin.
 • Gru­pa skła­da się maksy­mal­nie z 12 kobi­et w wieku 30+ i jest to stała gru­pa (jest to bard­zo ważne dla zbu­dowa­nia atmos­fery bez­pieczeńst­wa, zau­fa­nia, otwartoś­ci i szczeroś­ci wobec siebie).