Dla Kobiet

zmianaPomagam kobietom wchodzącym w okres przełomu połowy życia (30+) w skutecznym wprowadzeniu pożądanych zmian w życiu.

 

 

 

 

Oferuję kilka form pomocy

 

1. PRACA INDYWIDUALNA

Spotka­nia indy­wid­u­alne, opier­a­ją się na roz­mowie z ele­men­ta­mi coachin­gu, doradzt­wa, ćwiczeń i zadań prak­ty­cznych. To czas w 100% poświę­cony Tobie.

Jest to naje­fek­ty­wniejszy i dają­cy najwięcej wyników pro­ces prowadzą­cy do zmi­any, gdyż sku­pi­amy się wyłącznie na Twoich potrze­bach i Twoim celu! Czy­taj dalej…

.

2. WARSZTATY “PODRÓŻ BOHATERKI

Zaję­cie dedykowane są kobi­etom, zain­tere­sowanym tem­atyką przeło­mu połowy życia – okre­sem roz­wo­jowym przy­pada­ją­cym na śred­nią dorosłość.

Celem warsz­tatów jest pomoc kobi­etom w poradze­niu sobie z przełomem, poprzez zrozu­mie­nie mech­a­niz­mu jego dzi­ała­nia oraz poz­nanie sposobów skutecznego dokony­wa­nia zmi­an w życiu. Czy­taj dalej…

.

3. GRUPA ROZWOJOWA 30+

To gru­pa kobi­et  wchodzą­cych w okres przeło­mu połowy życia (30+), które spo­tyka­ją się cyk­licznie na 6 warsz­tat­ach — “6 sfer”. Każde spotkanie poświę­cone jest innej sferze życia (Ja i moje emoc­je; Ja i moje relac­je z ludź­mi; Ja i moja pra­ca; Ja i moje ciało; Ja i moja wiara w siebie; Ja i mój autors­ki sce­nar­iusz życia).

W atmos­ferze wza­jem­nego zau­fa­nia, bliskoś­ci i bez­pieczeńst­wa będziemy uczyć się od siebie, naby­wać nowe kom­pe­tenc­je i dokony­wać zmi­an. Spotka­nia mają for­mę warsz­ta­tową z sil­nym naciskiem na akty­wność grupy – dyskus­je, dzie­le­nie się swoi­mi doświad­czeni­a­mi, prze­myśle­ni­a­mi, wiedzą – oraz ćwiczenia indy­wid­u­alne i grupowe. Czy­taj dalej.…

.

4. PSYCHOEDUKACJASEMINARIA

Prowadzę sem­i­nar­ia z zakre­su przeło­mu połowy życia, psy­chologii zmi­any oraz zapo­b­ie­ga­nia wypale­niu zawodowe­mu. Czy­taj dalej.…