Jak przestać się zamartwiać?

Jak przestać się zamartwiać?

*** dla wszys­t­kich, którzy chcą lep­iej radz­ić oso­bie ze stre­sem i przes­tać się zamartwiać ***   Razem z Piotrem przy­go­towu­je­my coś zupełnie spec­jal­nego. Całodzi­enne spotkanie on-line na którym przekaże­my całą naszą wiedzę i doświad­cze­nie...
Szkolenie Coaching Kryzysowy

Szkolenie Coaching Kryzysowy

Właśnie zakończyliśmy trzyd­niowe szkole­nie Coach­ing Kryzysowy, 8 — 10 kwiecień 2016 rok.  To jak zwyk­le był bar­do inten­sy­wny czas i jed­nocześnie ze wzglę­du na świet­ną energię uczest­ników, pełen humoru, wymi­any wiedzy, poz­nawa­nia siebie….  ...
Kiedy i jak pracować z żalem po stracie?

Kiedy i jak pracować z żalem po stracie?

Mamy już marzec, więc czas na zupełnie nowy webi­nar, zaty­tułowany: “Co się dzieje, gdy kogoś lub “coś” tracimy? Kiedy i jak pra­cow­ać z żalem po stra­cie?” Webi­nar odbędzie się on już 9 mar­ca (śro­da) o godzinie 20.00.   Tym razem tem­atem prze­wod­nim...